سلام دختر گلم

امروز عکسهایی که هفته پیش در عکاسی گرفته بودیم را دادند، خیلی قشنگ شده است. البته خیلی وقت بود که در عکاسی از تو عکس نگرفته بودیم تا اینکه حدود 2 هفته پیش در مدرسه روزی را تعیین کرده بودند که برای عید از شما عکس بگیرند، تو هم که لج کردی که میخواهی با لباس "تور توری" ات عکس بگیری ، هرچه مامانت اصرار کرد که " آن لباس مناسب این هوا نیست" و "در مدرسه کسی نیست که لباست را عوض کنی و ..." فایده نداشت ، آخرش برای اینکه کوتاه بیایی قرار شد که با لباس "تور توری" در عکاسی عکس بگیری و روز مدرسه هم همان لباسی که مامان گفته بود را بپوشی.

عکسها فقط اینها نبود، چند تای دیگر هم بود که ژست مناسبی نگرفته بودی یعنی وقتی عکاس خواسته بود که بخندی ، انقدر قیافه ات را مصنوعی تغییر داده بودی که خراب شده بود که توی چند تا عکس هنوز آثاررش هست البته شاید مشکل اصلی این است که از بچه ها نمیشود انتظار کار مصنوعی داشت، وقتی ما بزرگترها میخواهیم یک کار مصنوعی و الکی انجام بدهند، همین میشود ولی در کل عکسهای خوبی شده: