سلام دختر گلم

یکی از دوستان ، مطلب جالبی فرستاده بود (یک ضرب المثل ژاپنی) که دلم نیامد برایت نگویم:

 

به خاطر میخی نعلی افتاد؛

به خاطر نعلی، اسبی افتاد؛

به خاطر اسبی،سواری افتاد؛

به خاطر سواری، جنگی شکست خورد ؛

به خاطر جنگی، مملکتی نابود شد؛

 و همه اینها به خاطر کسی بود که میخی را خوب نکوبیده بود.

 

امیدوارم به همین اندازه ، روی کارهایت ،حتی اگر خیلی کوچک و ناچیز به نظر میرسند،

دقیق و متعهد باشی.

بابا