سلام دختر گلم

این روزها یکی از بازیهایی که تقریبا هرشب باهم انجام میدهیم بازی "پریز برق" است که در دو حالت "رو کول" و " نشسته" انجام میشود .

بله، ماجرا به این صورت است که شما تشریف می آورید روی کول بنده و من مثل حالتی که مثلا تو را برق گرفته، دستت را میگیرم و شدیدا میلرزانم و تو هم غش خنده میشوی. در حالت نشسته هم تو مینشینی روی زمین و من دستهایت را از پشت میگیرم و به همین صورت تکانت میدهم و تو حسابی میخندی.

البته تا میرسم و میخواهم خستگی در کنم ، این درخواست را داری ولی بعضی وقتها کمی اجازه میدهی که استراحت کنم! امشب دقیقا میگفتی:" باشه بابا به تو اینقدر (با اندازه فاصله بین دو انگشت شصت و اشاره که باز کرده بودی) اجازه میدهم که استراحت کنی!"

خلاصه که حسابی خوشت می آید.

قربونت برم که اینجوری خوشحالی میکنی.

بابا