سلام دختر گلم

امروز مامانت خیلی هیجان زده به من خبر داد که ممکن است دوباره
"بچه دومی" که منتظرش بودیم در راه باشد. خوشحال بود و من هم خوشحال شدم، هم از اصل خبر و هم از خوشحالی او....  چون خیلی برایش سخت خواهد بود و بار اصلی مسئولیت و سختی کشیدنهای بچه داری به دوش مامانت است .

امیدوارم این یکی بماند و سالم باشد و همه چیز به خوبی بگذرد.

تو هم دعا کن.

بابا