سلام دختر گلم

دیشب ، شب 21 ماه رمضان و شب قدر بود. من همیشه وقتی شب قدر میرسد به این فکر میکنم که واقعا این شب و اعمالش چه معنی ای میدهد؟ آیا واقعا با دعا خواندن و گریه و تضرع میشود سرنوشت را عوض کرد؟ نمیدانم ولی به نظرم میرسد که این دیدگاه که در شب مشخصی مقدرات یک ساله انسانها تعیین میشود خیلی با "جبرگرایی" نزدیک است تا "اختیار گرایی" البته اینکه ما آگاهانه و با اختیار خودمان سعی میکنیم در این "فرایند مقدر شدن آینده یک ساله مان" دخالت کنیم، نشانه اختیار است اما اصل این است که بدون اینکه "آن آینده محتمل" آمده باشد و براساس "یک نیروی ماروایی" تصمیماتی برای ما گرفته میشود که "از آن بیخبریم" و ضمنا بعد از تصمیم گیری هم "نمیتوانیم آنرا تغییر دهیم"، و این دقیقا اعتقاد به جبر است نه اختیار.

میدانم که توجیهات زیادی برای اینکه این موضوع را با اختیارداشتن انسان پیوند بدهند ، وجود دارد ولی به دلم نمی نشیند و سخت است که قبولشان کنم.

نمیدانم تو که بزرگ شوی چه نظری در این مورد خواهی داشت.

بابا