سلام دختر گلم

امروز آخرین جمعه ماه رمضان بود که "روز قدس" نام گذاری شده است و تظاهرات مردمی در حمایت از مردم فلسطین در آن برگزار میشود.

در خانه هندوانه نداشتیم که سحری بخورم و رفتم که بخرم. میوه فروش سر کوچه میگفت:"امروز خیلی تظاهرات شلوغ بود." پرسیدم:"مگر شما رفته بودید؟" گفت:" بله باید میرفتیم از طرف اتحادیه گفته بودند که اگر نیایید جواز دائم تان را 3ماهه میکنیم." باورم نشد چون با خنده میگفت (البته کلا آدم خنده رویی است) و چند بار پرسیدم:" جدی میگویی؟ چطور متوجه شدند که رفته اید؟" جواب داد:"رفتیم جلوی اتحادیه و با اتوبوس رفتیم، رییس صنف هم بود و خودش دید."

با اینکه چند بار تکرار کرد که راست میگوید، هنوز هم باورش برایم سخت است که چنین اتفاقی افتاده باشد.

امیدوارم وقتی تو بزرگ شدی، موضوع فلسطین هم حل شده باشد و مردم آواره آنجا بیشتر از این مورد ظلم و ستم قرار نگیرند و البته منطقه ما هم روی آرامش را ببیند چون این موضوع مثل یک دمل چرکین است که هرچند وقت یکبار عود میکند و از خودش چرک و خون بیرون میریزد و هنوز که هنوز است دوایی برایش پیدا نشده است، امیدوارم تو که بزرگ شدی ، راه حلی برایش پیدا شده باشد و نیازی به برگزاری چنین تظاهراتی نباشد.

بابا