سلام دختر گلم

در وبلاگی متنی دیدم از دکتر شریعتی که میخواهم به مادرت تقدیم کنم؛ تقدیم به مادرت که این روزها سختی بارداری را تحمل میکند و با بدنیا آمدن بچه دوممان سختی بیشتری هم در انتظارش است و من و تو خیلی که هنر کنیم بتوانیم باری اضافه بر دوشش نباشیم که البته بعید است:

زن عشق می کاردو کینه درو می کند...

دیه اش نصف دیه توست ...

میتواند تنها یک همسرداشته باشداماتومختار به داشتن۴همسر هستی...

برای ازدواجش اجازه ولی لازم است وتوهرزمان بخواهی به لطف قانون گذاری میتوانی ازدواج کنی

او کتک می خوردو تومحاکمه نمیشوی

او می زاید و تو برای فرزندش نام انتخاب می کنی

او درد می کشدو تونگرانی دختر نباشد

او بی خوابی می کشدوتو خواب حوریان بهشتی می بینی

او مادر می شود وهمه جا می پرسند:

               نام پدر؟!!

                                                               (دکترعلی شریعتی)

 

خدا نگهش دارد، هم برای من ، هم برای تو و هم برای کوچولوی جدیدمان.

بابا