سلام دختر گلم

امروز که خانه بودم مامانت برایم تعریف کرد که:

دیروز در تلویزیون کارتونی پخش میشده که در آن پسری وارد یک دنیای رویایی میشود . در آن دنیای رویایی او با 4 اژدها ملاقات میکند که میتوانسته یکی از آنها را انتخاب کند و با او به سرزمین خودش برگردد. آن اژدها ها ، خوشبختی ، شجاعت ، دانایی ، شادی  وثروت بودند که پسر فقط میتوانسته یکی را انتخاب کند. 

مامان از تو میپرسد که :"اگر تو بودی کدام را انتخاب میکردی؟" و تو جواب میدهی :"خوشبختی" ، مامان میپرسد:" مامانی تو میدانی که خوشبختی یعنی چه؟" و تو جواب میدهی :" بله، خوشبختی یعنی اینکه آدم با مامان و باباش شاد باشه و بعد هم که ازدواج کرد با شوهرش شاد باشه."

فکر کنم این همه حاضر جوابی را از هر دوتامون ارث بردی و البته خودت هم یک چیزی گذاشتی روش والا ما دو تایی هم اینقدر حاضرجواب نیستیم.

بابا