سلام دختر گلم

امروز در شرکت داشتم نامه ای مینوشتم که کمی از مخاطب آن حرصم گرفته بود که حرفم را گوش نمیکرد و سعی میکرد کار خودش را بکند. از طرفی نمیخواستم با واحد ایشان سرشاخ شوم و روابطمان را خراب کنم.

اما خب عصبانی بودم، بعد از کمی توضیح دادن در مورد نظر خودم، خیلی صریح سوال کردم که :"چرا فلان کار را نمیکنید؟" اما به نظرم تند آمد. تغییرش دادم به اینکه :"چه مشکلی وجود دارد که اینکار را نمیکنید؟" باز هم احساس کردم که ممکن است به او بربخورد و موضع بگیرد. این بود که نوشتم "مشکلی برای انجام اینکار وجود دارد؟" و فرستادم.

جواب این بود:"خیر ، باتوجه به توضیحاتی که دادید، طبق نظر شما کار انجام میشود."

بابا