سلام دختر گلم

این روزها نمیتوانم برایت نامه بنویسم و این کلمات را هم قاچاقی که مامانت نفهمد تایپ میکنم چون دستم شدید درد گرفته و دکتر یک "شصت بند" بزرگ که کامل مچ و انگشتان را گرفته و ثابت و محکم نگهداشته برایم تجویز کرده و مامان هم مراقب است که تایپ نکنم!

این را نوشتم که نگران نشوی اگر خبری از بابا نشد.

بابا