سلام دختر گلم

امشب که میخواستی بخوابی و من آماده شده بودم که بیام و برات داستان بخونم ، یک مرتبه گفتی : "بابا ، میدونستی که یکی از اماما زنده است؟ خدا گفته از بس اذیتش کردین، قایمش کردم." من و مامانت کلی خندیدیم ؛ البته یواشکی که متوجه نشی!

خوب بخوابی با این حرف زدنهای فرشته ایت!

باباجواد