سلام دختر گلم

امشب عکسی از جنگ سوریه دیدم که به هم ریختم و گریه ام گرفت:

من عکسهای زیادی از جنگ سوریه و آسیبهای انسانی و خرابیهایش دیده ام اما هیچکدام مثل این عکس بی پناهی بچه ها و مردم عادی سوریه را نشان نمیدهد. متاسفانه کاری هم از دستمان بر نمی آید ، سیاستمداران هم که توجیه منافع ملی و ... را دارند و کشورهای بزرگ هم که دنبال منافع خودشان هستند.

امیدوارم هرچه زودتر راه حلی برای پایان این کشتار بیرحمانه پیدا شود هرچند هرکاری که بکنند، دردهای کودکان آسیب دیده و خانواده از دست داده ، پایانی نخواهد داشت حتی بعید است که کودک این عکس بتواند شبهای زیادی را بین پدرومادرش بخوابد چه رسد به پیدا کردن یک خانه جدید.

بابا