سلام دختر گلم

فردا قرار است مامان برود بیمارستان کسری برای بدنیا آوردن برادرت ، ماهان.

راستش خیلی نگرانم.

فکر اینکه ممکنه چه اتفاقاتی بی افتد ، نگرانم میکند و کاری هم برایش نمیشود کرد.

این لحظات واقعا هیچ چیز تسکین دهنده نیست خصوصا که مادرت هم نگران است و من جلوی او اصلا نگرانی خودم را بروز نمیدهم و به او هم دلداری میدهم که همه چیز خوب خواهد بود و حال خودش و بچه خوب است.

امیدوارم واقعا همه چیز خوب پیش برود.

تو هم دعا کن.

بابا