سلام دختر گلم

امروز برای تست غربالگری ،ماهان را برده بودیم مرکز بهداشت نزدیک خانه مان در بلوار کشاورز. پشت شیشه صندوق ، یک برگه A4 زده بودند به این مضمون که هرگونه توهین به کارمندهای دولتی شامل جریمه نقدی و حتی شلاق است. (عکسش را گرفتم که می بینید)


Photo: ‎یک اطلاعیه (قانون) جالب!
امروز برای تست غربالگری ،ماهان را برده بودیم مرکز بهداشت نزدیک خانه مان در بلوار کشاورز. پشت شیشه صندوق ، یک برگه A4 زده بودند به این مضمون که هرگونه توهین به کارمندهای دولتی شامل جریمه نقدی و حتی شلاق است. (عکسش را گرفتم که می بینید) 
بعد دیدم که از این برگه، 3 نسخه کپی در جاهای مختلف زده اند و در یکی هم مبلغ 50هزار ریال (کمترین مقدار جریمه) را با دست و خیلی بد خط به 500هزار ریال تغییر داده بودند که شاید تاثیرش را بیشتر کند.
ظاهرا از این اطلاعیه ها در شهرداری و ثبت و ... هم به وفور زده اند .
اینکه از بین همه قوانین، چنین قانونی اطلاعیه میشود ، نشانه حجم مشکلات و اختلافات و درگیریهایی است که در این مراکز بوجود می آید و میخواهند آنرا با این روش کنترل کنند.
خلاصه که اگر کارتان به مراکز دولتی و شهرداری و مرکز بهداشت و ... افتاد مراقب باشید که نازکتر از گل اگر بگویید حسابتان با کرام الکاتبین است.

جواد فلاحی‎ بعد دیدم که از این برگه، 3 نسخه کپی در جاهای مختلف زده اند و در یکی هم مبلغ 50هزار ریال (کمترین مقدار جریمه) را با دست و خیلی بد خط به 500هزار ریال تغییر داده بودند که شاید تاثیرش را بیشتر کند.
ظاهرا از این اطلاعیه ها در شهرداری و ثبت و ... هم به وفور زده اند .
اینکه از بین همه قوانین، چنین قانونی اطلاعیه میشود ، نشانه حجم مشکلات و اختلافات و درگیریهایی است که در این مراکز بوجود می آید و میخواهند آنرا با این روش کنترل کنند.
خلاصه که اگر وقتی بزرگ شدی، به مراکز دولتی و شهرداری و مرکز بهداشت و ... افتاد مراقب باش که نازکتر از گل اگر بگویی حسابت با کرام الکاتبین است.

بابا