سلام ماهانی

این روزها فقط میخوری و میخوابی و ... (نگفتم که بعدا که میخوانی کمتر خجالت بکشی!) و حسابی خوشی . قیافه ات هم کاملا راحت و آرام است و خیلی هم شکل خدابیامرز پدربزرگت آقای قنبری هستی. خدا رحمتش کند:

این هم همان عکس است با کمی تغییر:

بابا