سلام دختر گلم

امروز عصر تو اولین لباسی که خودت شستی و مامان آب کشید را اتو کردی و تا کردی و گذاشتی کنار. لباس، لباس ماهان بود و تو با شور و شوق زیادی اینکار را کردی و بعد از شستنش هم هر 5 دقیقه یک بار سر میزدی که ببینی خشک شده که اتو کنی یا نه. البته اتو با اتوی اسباب بازی خودت !

امیدوارم نشانه های حسادتی که به تازگی نشان میدهی خیلی جدی نباشد و همین مهربانی ها و شور و شوقی که برای کارهای ماهان داری، بیشتر و بیشتر شود.

بابا