سلام دختر گلم

روسری که برای مامان پسند کردی این است:

 

مامان هم خیلی خوشش آمد.

بابا