سلام بچه های گلم

مدتها بود که بچه های کیفیت تولید گیر داده بودند که به خاطر بدنیا آمدن ماهان باید شیرینی مفصل بدهم (میگفتند پسر دار شده ام و ...) این موضوع با حکم مدیریت گرفتن دو تا از مدیران کیفیت که جای نفرات قبلی انتخاب شده بودند، همزمان شد و خلاصه امروز رفتیم به رستوران "ارکیده" در جاده چالوس و حسابی پیاده مان کردند!

اسمش را هم گذاشتند ، جشن کیفیت! کلی هم شوخی کردیم و حسابی خوش گذشت، جای شما و مامان خیلی خالی بود.

این هم عکس هایش:

البته نمیشد که شما را ببرم والا نظر خودم این بود که مهمانی خانوادگی باشد ولی به خاطر ماهان نمیشد ، در اولین فرصت خانوادگی میرویم و از خجالتتان در می آیم.

بابا