سلام بچه های گلمل

این روزها مهمترین موضوع اقتصادی کشور موضوع یارانه ها است و دعوت دولت به اینکه افراد خودشان انصراف بدهند اما تعداد کمی از مردم (کمتر از سه میلیون نفر) انصراف داده اند و آقای دکتر رنانی حدود یک هفته قبل از اتمام مهلت ثبت نام برای یارانه ، تحلیلی کرده اند از اینکه تعداد انصراف دهندگان از یارانه از نظر اجتماعی چه معنی ای دارد که خیلی جالب است و البته الان که تعداد انصراف دهندگان مشخص شده ، واقعا نگران کننده است، نتیجه کلی اش این است که طبقه متوسط در ایران به شدت ضعیف شده و این برای اصلاحات اقتصادی و احتماعی و توسعه در ایران بدترین وضعیت است.

اصل مقاله را اینجا می بینید.

بابا