سلام ماهانی

امشب میخواهم از تو قول بگیرم که مانند پرنیان ،  حاضر جواب نشوی چون واقعا برای هر خانه ای ، حداکثر یک عدد بچه حاضر جواب بس است و دو تا حاضر جواب واقعا از حد تحمل هر پدر و مادری خارج است!

امشب بعد از کلی کل کل با پرنیان سر اینکه فلان کار را نکن و ... مادرت به او گفت :"بچه باید هرچه که پدر و مادرش میگویند را گوش کند" در جا پرنیان برگشته و میگوید :"یعنی اگر یک مادر بدجنس به یک بچه خوب بگوید که برو و خودت را بکش ، باید بچه گوش کند؟" شیطان

یعنی من دلم میخواست که بروم و .... مانده بودیم چه بگوییم ! مادرت گفت :"پدر و مادر که حرف بد به  بچه شان نمیزنند" من هم گفتم :"هرکس که حرف بدی به تو زد، گوش نکن ، هرچه که گفت."

من و مادرت که حاضر جواب نیستیم ، پرنیان این شده ، اما تو که زیر دست پرنیان بزرگ میشوی ، نمیدانم چه میشوی!

فقط میدانم که اگر شما دوتا بخواهید با هم دست به یکی کنید ، حسابمان با کرام الکاتبین است!

بابا