سلام بچه های گلم

چند هفته پیش خبر دار شدیم که مادر یکی از همسایگان فوت کرده اند ؛ البته خود این همسایه مان یک خانم پیر و بازنشسته آموزش و پرورش هستند و وقتی ما خبر فوت مادر ایشان را شنیدیم واقعا برایمان جالب بود که مادر ایشان چقدر باید پیر بوده باشند اما مساله ای که میخواهم برایتان تعریف کنم ، مراسمی است که این مادر پیر تقاضا کرده بود.

طوری که  خانم همسایه برای مادرت تعریف کرده ، مادرشان خواسته بوده که هیچ مراسمی برایش گرفته نشود بنابراین فقط خانم همسایه، خواهرش و شوهر خواهرش به بهشت زهرا رفته اند و مراسم خاکسپاری را انجام داده اند و برگشته اند دلیل این موضوع هم این بوده که این مادر پیر ، پسری داشته که کشته میشود و بدون مراسم و خیلی غریبانه به خاک سپرده میشود و این مادر هم از دخترانش خواسته که مانند پسرش ، غریبانه به خاک سپرده شود.

به نظرم چنین درخواستی نشانه ای است از میزان غم و اندوهی که آن مادر تحمل کرده، شاید هم نشانه علاقه ای باشد که به پسرش داشته است و چقدر برایش سخت بوده ....

تنها خوبی مرگ همین است که الان دیگر ، آرامش دارند.

بابا