سلام بچه های گلم

 این روزها یکی از مسائلی که بعضا در سطح جامعه مطرح میشود این است که خانمها خوب است که کار کنند یا نه؟ خصوصا بعد از تعیین سیاستهای جمعیتی برای افزایش جمعیت، موضوع اشتغال خانمها یکی از موانعی است که برای افزایش جمعیت مطرح میشود. البته در کنار این موضوع یک مساله دیگر هم مطرح میشود و آنهم اینکه :"در جامعه ما وقتی برای آقایان که نان آور خانواده هستند، به اندازه کافی کار نیست و بیکار بودن مردها تاثیر منفی بیشتری روی جامعه میگذارد تا بیکار بودن خانمها (چون بیکار بودن مردها معمولا یک خانواده را با مشکل مواجه میکند اما خانمها معمولا یک حامی مالی مثل شوهر یا پدر دارند) ، منطقی است که فرصتهای اندک شغلی در اختیار مردها قرار بگیرد و نه زنها و این برای جامعه بهتر است."

قبل از اینکه نظرم را برایتان بگویم ، کاش خوانندگان این نامه ها نظرشان را بگویند که آیا موافق این دیدگاه هستند یا خیر و استدلالشان چیست.

بعدش من هم برایتان نظرم را میگویم.

بابا