سلام ماهانی

شنبه هفته پیش که شروع کردی به تلاش برای غلت زدن، من به مامانت گفتم که تا هفته بعد حتما غلت میزنی ولی مامانت میگفت که نه، هنوز زود است. خلاصه من گفتم که شرط میبندم که تا یک هفته دیگر غلت میزنی و مامانت هم قبول کرد.

دیروز یکشنبه که از سرکار آمدم خانه، پرنیان گفت که وقتی تو را گذاشته بودند روی تشکچه ای که معمولا روی آن میگذاریمت، آمده اند و دیده اند که غلت زده ای.

خلاصه که شرط را بردم . دستت درد نکند که بابا را رو سفید کردی.

بابا