سلام بچه های گلم

امشب بالاخره بعد از دو سه روزی که ماهان تمرین ایستادن میکرد ، خودش ایستاد ؛ این هم سندش:

جالب اینه که خودش هم از اینکه اینکار را میکند خیلی خوشحال است و مشخص است که ذوق میکند.

ضمنا امشب خیلی جدی دنبال توپش هم میدوید ،  به شوخی به مامان گفتم : این پسره از الان دنبال توپه فکر کنم حسابی فوتبالی بشه. پرنیان هم که میگه : ماهان پرسپولیسی میشه! به خاطر لباس قرمزش البته.

تا بزرگ بشی و ببینیم.

بابا