سلام بچه های گلم

امروز که آمدم خانه ، دیدم بالاخره نقاشی که مدتها بود رویش کار میکرد تمام شده است، خیلی قشنگ شده است:

قرار گذاشتیم که قابش کنیم.

بابا