سلام دختر گلم

چند روز قبل که به خانه آمدم ، دیدم یک نقاشی قشنگ از مامانت کشیده ای که به من نشان دادی ، گفتم:"کاش من را هم میکشیدی" فوری رفتی و من را به نقاشی اضافه کردی که نتیجه این شد:

یک بابای کوچک که با شیطنت به من گفتی :"بیا تو را هم اضافه کردم" و بعدش هم حسابی خندیدی!  ضمنا تاکید کردی که پایین دامن مامان، رنگش سفید است نه اینکه رنگ نکرده باشی.

نسبت به مامانت ، من را در نقاشی های کمتری میکشی و نقاشی زیر که در کلاس نقاشی و حدود 4 سال و نیمگی کشیدی ، یکی از همانهاست که همه هستیم ولی یادم رفته که تو کدامی و مامانت کدام:

امیدوارم وقتی بزرگ شدی، نقاشی کردن را فراموش نکنی و نقاشی های بهتری بکشی.

مامانت که نظرش این است ، آینده تو در کارهای هنری است اما من بعید میدانم و فکر میکنم به کارهای فنی هم علاقه داری ، تا ببینیم چه میشود، فکر کنم وقتی که این نامه را میخوانی ، مشخص شده است که کدام مان درست میگفتیم.

بابا