به پرنیان و ماهان ... بچه های عزیزم.

حرفهای امروز یک پدر که بعدا پرنیان و ماهانش بخوانند و ....همین ، فقط بخوانند.

دی 96
1 پست
مرداد 94
2 پست
خرداد 94
1 پست
اسفند 93
2 پست
بهمن 93
3 پست
دی 93
7 پست
آذر 93
10 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
3 پست
خرداد 93
11 پست
اسفند 92
18 پست
بهمن 92
16 پست
دی 92
24 پست
آذر 92
31 پست
آبان 92
18 پست
مهر 92
19 پست
شهریور 92
28 پست
مرداد 92
15 پست
تیر 92
22 پست
خرداد 92
20 پست
اسفند 91
15 پست
بهمن 91
15 پست
دی 91
15 پست
آذر 91
17 پست
آبان 91
24 پست
شهریور 91
4 پست
بهمن 90
7 پست
دی 90
8 پست
آبان 90
2 پست