و آنگاه بخشیدن را خواهی آموخت.

سلام دخترم

یکی از دوستان، مطلب زیبایی برایم فرستاده بود که حیفم آمد ، برایت به یادگار نگذارم.

فکر میکنم از جایی مطلب را برداشته ولی چون منبع را نگذاشته ، من هم نمیتوانم به آن اشاره کنم. اینهم عادت بدی است که نسبت به ذکر منبع اصلی مطالب، بی توجهیم. خدا کند که تو بی توجه نباشی:

دو قطره آب که به هم نزدیک شوند، تشکیل یک قطره بزرگتر میدهند اما دوتکه سنگ هیچگاه با هم یکی نمی شوند ! پس هر چه سخت تر و قالبی تر باشیم، فهم دیگران برایمان مشکل تر، و در نتیجه امکان بزرگتر شدنمان نیز کاهش می یابد.

آب در عین نرمی و لطافت در مقایسه با سنگ، به مراتب سر سخت تر، و در رسیدن به هدف خود لجوجتر و مصمم تر است. سنگ، پشت اولین مانع جدی می ایستد. اما آب... راه خود را به سمت دریا می یابد.

در زندگی، معنای واقعی سرسختی، استواری و مصمم بودن را، در دل نرمی و گذشت باید جستجو کرد.

گاهی لازم است کوتاه بیایی؛

گاهی نمیتوان بخشید و گذشت...اما می توان چشمان را بست و عبور کرد؛

گاهی مجبور می شوی نادیده بگیری؛

گاهی نگاهت را به سمت دیگر بدوز که نبینی ولی با آگاهی و شناخت،

وآنگاه بخشیدن را خواهی آموخت.

/ 0 نظر / 4 بازدید