مشتری مداری به سبک ایرانی.

سلام دختر گلم

حتما وقتی بزرگ شوی خیلی از مشتری مداری و اهمیت آن خواهی شنید، برای من هم در این مدت چند اتفاق افتاده که میتواند سبک مشتری مداری ما ایرانیها را (البته شاید بخشی از آنرا) نشان بدهد:

1- رفته بودم دکتر ، بعد از ویزیت وقتی از او خواستم که مبلغ ویزیت را بنویسد ، مبلغ بیشتری نوشت ، پرسیدم که : مبلغ درست نیست. جواب داد: هزینه تزریق را هم اضافه کردم با مقدار دیگری که پولی که شما از بیمه میگیرید، دقیقا همان باشد که ما از اینجا از شما گرفتیم، اگر کمتر بنویسم شما پول کمتری از بیمه میگیرید. بیشتر اصرار نکردم.

2- روزی که با هم رفتیم تله کابین، در صف یکی از کارکنان تله کابین آمد و به ما بلیط مهمان داد و برد خودش ما را رد کرد که مشکلی پیش نیاید، قبلش تلفن موبایل خودش را داد که اگر مشکلی برایمان پیش آمد به او زنگ بزنیم و او درستش کند. فردایش که سر کار بودم تماس گرفت و میپرسید که آیا مشکلی بوده یا نه و گفت که اگر بازهم کاری بود، تماس بگیریم.

3- به دلیل ادامه بیماری، مجددا رفتم دکتر، این بار بعد از دادن دارو ، همان ویزیت خودش را گرفت و موبایلش را هم داد که اگر مشکلی با داروها بود با او تماس بگیریم. خیلی خوشم آمد.

با این روحیه ای که داری و همش در آرزوی راه انداختن یک آبمیوه فروشی برای مردم هستی ، حتما به مشتری مداری و تعریفش خیلی کار خواهی داشت، امیدوارم تو هم تعریف خودت را پیدا کنی و مشتری هایت از کارت راضی باشند.

بابا

/ 1 نظر / 2 بازدید
سميرا بانو

به فرزندانتان چگونه خوشبخت شدن را بياموزيد نه چگونه ثروتمند شدن را. تا زماني كه بزرگ شدند ، قدر چيزها را بدانند ، نه قيمتشان را.