بچه ای که نبود!

سلام دختر گلم

امروز مشخص شد که نتیجه آزمایش مامانت غلط بوده و هنوز بچه ای در کار نیست؛ احتمالا دستگاه آزمایشگاه اشتباه کرده یا موضوع چیز دیگری بوده ، به هرحال ما هنوز بچه دومی نداریم.

توی این چند روز اتفاقات زیادی افتاد که من و مامانت اول فکر میکردیم به خاطر اون اتفاقات، مامانت بهش فشار اومده و عصبی شده و بچه افتاده ولی بعدا مشخص شد که اینطور نبوده ... خدا رو شکر ...ظهر که برای چند لحظه فکر میکردم ممکن است بچه مان افتاده باشد یا مادرت مجبور شود ، بچه بیاندازد واقعا حالم بد شده بود و نزدیک بود گریه ام بگیرد. در همین چند روز همه مان باور کرده بودیم که بچه دیگری در راه است و تو هم که چپ و راست سراغش را میگرفتی.

بگذریم، امشب مامانی اینجاست، بنده خدا صبح که تو را برده بود مدرسه، از پله های مدرسه لیز خورده و سرش زخمی شده و امشب اینجاست که مامانت مواظبش باشه.

خوش بخوابی

بابا

/ 1 نظر / 4 بازدید
الهه

بلا دوره ایشالا ...