ویرانی!

سلام بچه های گلم

چند روزی بود که اصلا حال و حوصله نداشتم  و دور و بری هایم در شرکت هم متوجه شده بودند و مرتب سوال میکردند که چه شده است. راستش دیگر از همکلام شدن با مدیرمان هم اعصابم خرد میشود ، بس که رفتارش زشت و زننده است، یعنی در شانش نیست مثلا در جلسه مدام شوخی های زننده زیرشکمی میکند ، لحنش هم شده مثل گاراژی های قدیمی . حتی نحوه پیگیری کردنهایش هم اعصابم را خرد میکند ، با کلی تیکه و متلک از افراد میپرسد که کارها چطور پیش میرود و طوری رفتار میکند که انگار همه در سازمان معطل و ول هستند و او است که دارد با زور و فشار از آنها کار میکشد و اگر نباشد ، از زیر کار در میروند.

از همه بدتر اینکه اوضاع کارها هم خوب نیست، یک طوری همه چیز را خراب کرده است که بعید است کسی بتواند درستش کند، یعنی میشود درستشان کرد ولی نه تا وقتی که ایشان مدیر است، نه بلد است نه دلش میخواهد و نه حوصله اش را دارد که کارها را درست کند و به همین خاطر هرچه بیشتر میخواهد کاری را درست کند، بیشتر خرابش میکند.

جلساتمان شده دور هم نشستن چند نفر برای اینکه یک نفر حرفهایی که دلش میخواهد را بزند و دیگران هم فقط گوش کنند و بعضا با شوخی های زننده ای که میکند ، لبخندی بزنند که البته من لبخندم هم نمی آید.

هیچ ابایی از اینکه پشت سر سایرین حرف بزند هم ندارد ، میخواهد این یک نفر مدیرعامل باشد، سایر معاونین باشند یا یکی از مدیران همکار خودمان در تولید.

واقعا تحمل کردنش سخت شده است و از طرفی من مجبورم که برای کارهای روزمره باهاش هماهنگ کنم . دیشب دو تا نامه زده که سرتاپایش مسخره و زننده و زشت است ، برای خودش زشت است که بعنوان معاون اینطور بچه گانه نامه میزند، منکه خجالت کشیدم چون روی نامه من به منابع انسانی نامه زده بود و مثلا از من دفاع کرده بود ولی طوری که سر ناهار که یکی از بچه های منابع انسانی را دیدم ، عذر خواهی کردم و گفتم که از چشم من نبیند!

متاسفانه فکر نمیکنم که کاری هم دست شود چون همه نشانه هایی که یک مجموعه نشان بدهد که اوضاعش خیلی خراب است را داریم و همه هم میدانند ولی کسی کاری نمیکند، هم تولید حسابی عقب است ، هم نفرات ناراضی اند و چند بار تا مرز دست از کار کشیدن رفته اند ، هم اتفاقات و حادثه زیاد داریم و دو محصولی که برای اورهال آورده بودیم کارهایشان دیر شده و مشتری عصبانی است و خلاصه هیچ جای تولید نیست که دست بگذاری و ببینی که اوضاع خوب است ولی متاسفانه علیرغم اینهمه نشانه ، کسی نیست که کاری بکند.

یعنی کسی جرات ندارد که کاری کند، دست زدن به یک تولید 600 نفری که حیات و ممات شرکت به آن مربوط است و از طرفی مدیرش طوری وانمود کرده که یک مشت آدم کار نکن و از زیرکار در رو را دارد با زور و فشار کنترل میکند که کار کنند ، برای هر کسی دلهره آور است و همیشه این موضوع را در نظر میگرد که اگر به آن دست بزند ، شاید همین مقدار کار هم در نخواهد آمد و وضعیت بدتر میشود و همین میشود که با این همه مشکل ، حداکثر کاری که مدیرعامل کرده است ، این است که جلوی جذب نیرو را گرفته تا مثلا مدیران به خودشان بیایند در حالیکه با اینکار عملا وضعیت را بدتر هم میکند چون ما برای تعهدات سال بعد نیاز داریم که بعضی ایستگاههای کاری که الان نیرو برایش نداریم را نیرو بگیریم که سال آینده بتوانند کار کنند و با این تصمیم عملا رسیدن به تعهدات سال آینده را با خطر مواجه کرده است.

به هرحال درد دل زیاد است و شما کوچکتر از آنکه بفهمید بابا چه میگوید.

امیدوارم شما در چنین موقعیتی گرفتار نشوید که ببینید مجموعه ای که در ساخته شدنش نقش داشته اید ، اینطور دارد ویران میشود.

بابا

/ 0 نظر / 2 بازدید