ژن توپ بازی ماهان!

سلام پسرگلم

چند روزی است که متوجه شده ایم واقعا ژن توپ بازی واقعیت دارد و تو هم آنرا داری! چند شب پیش متوجه شدم که توپ کوچک پارچه ای خودت را بر میداری و با دست جلو می اندازی و دنبالش چاردست و پا میدوی و از خوشحالی میخندی و جیغ میکشی!

من و مامانت که حسابی تعجب کرده بودیم چون از قبلش ما چنین بازی با تو نمیکردیم که یادگرفته باشی، بعدش هم بلندت کردم که ببینم با پا هم توپ بازی میکنی یا نه که دیدم بله، با پا سعی میکنی که توپ را بزنی و کلی هم ذوق میکنی!

خداییش به این ژن ایمان آورده ایم!

بابا

/ 0 نظر / 61 بازدید