بعضی فکرها ...

سلام دختر گلم

این روزها به نظر خودم کم طاقت شده ام، خیلی سریع بدترین فکرهایی که ممکن است به نظرم میرسد و مدتی ذهنم را مشغول میکند، مثلا امروز در راه شرکت به این فکر میکردم که اگر فلان اتفاقها بی افتد ، استعفا میدهم و بعد هم به این فکر میکردم که اگر بخواهم استعفا بدهم باید متن نامه ام چه باشد؟ خطاب نامه به مدیرعامل باشد یا مدیرخودمان ؟ یا شاید مدیر نابع انسانی؟ رونوشتها به کی باشد؟ بعد از اینکه آنرا نوشتم در شرکت بمانم یا بزنم بیرون؟ فردایش هم بیایم سر کار یا نه و از این جور فکرها.

واقعش در این 12 سالی که در شرکت هستم، بار اولی بود که داشتم به این جزئیات فکر میکردم ...

بگذریم، فکرهای خوبی نیست . امیدوارم تو در زندگی کاری ات به این جور فکرها نیفتی.

بابا

/ 0 نظر / 2 بازدید