سفر به قشم: 3) روز دوم: خرید و دیدن 2 دلداده !

سلام دختر گلم

روز دوم که بلند شدیم ، بعد از صبحانه رفتیم ساحل کنار هتل تا تو بازی کنی و حدود ظهر که مغازه ها بازمیکنند، ب شهر برویم برای خرید.

درساحل یک دختر و پسر مشغول بازی بودند و تو هم به آنها پیوستی:

/ 1 نظر / 4 بازدید
الهه

کسی باید به پدر آن آقای دلداده بگوید که اگر پسرش به فکر دخترها نیست جای افتخار ندارد بلکه نشان دهنده وجود مشکلی در کار است ...[گل]