تبدیل تهدید به فرصت!

سلام دختر گلم

امروز یکی از همکاران را دیدم که میگفت یک پرسشنامه 360 درجه * در مورد مدیرش به او داده اند و میترسید که پرش کند چون دفعه قبلی که این ارزیابی انجام شده بود، مدیرشان خیلی ناراحت شده بود از اینکه زیردستانش در موردش خوب امتیاز نداده بودند و علنی هم گفته بود؛ البته این مشکلی نبود ، مشکل اینجا بود که این همکارمان از بقیه همکارانش (مدیران میانی دیگر) پرسیده بود و دیده بود که پرسشنامه فقط به او داده شده و به بقیه داده نشده است و میترسید که به این صورت مشخص شود که او چه نظراتی داده و آقای مدیر هم از دستش ناراحت شود.

به او گفتم:"خب این تهدید را به فرصت تبدیل کن و همه امتیازها را بالا بزن! مدیرتان خیلی خوشش می آید." و کلی با هم خندیدیم.

تا وقتی فرهنگ انجام بعضی کارها وجود نداشته باشد، اصرار به انجام آنها اثربخشی خودش را ندارد و بیشتر حفظ ظاهر سازمان است و دلخوشکنک مدیرانی که نیاز به پرزنت آن در حضور دیگران دارندن.

بابا

----------------------------------------------

*:ارزیابی 360 درجه یک نوع ارزیابی مدیران است که در آن پرسشنامه های یکسانی را به خود فرد، همکارانش، مدیرش و زیردستانش میدهند تا با جمعبندی نکاتی که به دست می آید، مدیر به نقاط ضعف و قوت خودش پی ببرد.

/ 1 نظر / 3 بازدید
سارا

عجب بازی ای شد ...