برف بازی پرنیان.

سلام دختر گلم

هفته پیش که برف خوبی باریده بود و سرمای شدیدی در تهران حاکم شده بود، مدرسه ها را تعطیل کردند. صبح سرکار به من زنگ زدی که :"بابا یک خبر خیلی خوب دارم که تعجب میکنی" گفتم :"چیه بابایی؟" گفتی:"برو جلوی پنجره بیرون را نگاه کن، ببین چه برفی اومده" من هم با خنده گفتم که:"بابایی، من صبح که می آمدم سر کار برف را دیدم" بی توجه به پاسخ من گفتی که :" پس کی می آیی خونه که بریم برف بازی کنیم" من هم گفتم که بعد از ظهر می یام.

خلاصه ساعت 7 شب که رسیدم خونه دیدم هنوز منتظری که با هم بریم و برف بازی کنیم. یک کم اصرار کردم که نریم و خسته ام و ... که دیدم فایده ندارد بنابراین چایی که خوردم رفتیم توی حیاط مجتمع تا با هم برف بازی کنیم.

سریع وسائلی که ساعتها بود آماده کرده بودی ، برداشتی و رفتیم توی حیاط. برای خودت سعی کردی که آدم برفی درست کنی ولی موفق نشدی چون برفش خیلی پودری بود. موقع برگشتن هم یک دفعه خوابیدی روی برف و پروانه زدی .

این هم عکسهایش:

/ 2 نظر / 6 بازدید
الناز

اميدوارم هميشه مثل اين روزا شاد باشين:)[لبخند]

سميرا بانو

اميدوارم هميشه خوب و خوش باشين.